Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu, GIOŚ

Projekt realizowany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakłada dostarczenie 21 mobilnych stacji umożliwiających dokonanie pomiarów natężenia różnego rodzaju hałasu: przemysłowego, kolejowego, drogowego oraz lotniczego.

Mobilna stacja składa się z odpowiednio zaadaptowanego samochodu, którego wyposażenie stanowią specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie służące do dokonywania pomiarów w terenie, zarówno stałych, tj. trwających od kilku do kilkudziesięciu godzin, jak i krótkotrwałych, umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy kilkoma lokalizacjami. Dzięki odrębnemu zasilaniu, zapewnionemu przez odpowiednio wbudowane akumulatory, urządzenie pełni funkcję samodzielnej stacji pomiarowej przystosowanej do zdalnego sterowania.

Kluczowym elementem stacji jest miernik do poziomu dźwięku, który dokonuje pomiarów i analizy dźwięku w różnych pasmach. Urządzenie to zamontowane jest wraz z kontrolerem wewnętrznym stacji w specjalnie zaprojektowanej skrzyni wewnątrz pojazdu. Kontroler stacji wyposażony jest w specjalistyczne oprogramowanie sterujące pracą całej stacji, jego funkcją jest również zapewnienie gromadzenia danych pomiarowych przesłanych z poszczególnych urządzeń: miernika poziomu dźwięku, modułu pogodowego, systemu pomiaru ruchu – radaru oraz kamery.

Kontroler pozwala na programowanie pracy stacji monitorowania hałasu (oprogramowanie do sterowania stacją, wywoływanie i ustawianie sesji pomiarowych), zapewnia bezpieczne gromadzenie danych pomiarowych, a także umożliwia ich transmisję do zewnętrznego urządzenia przeznaczonego do ich przechowywania i analizy.

Radarowy system pomiaru ruchu pojazdów umożliwia zliczanie i podział pojazdów w zależności od ich wielkości i prędkości poruszania się. Może być stosowany do pomiaru ruchu pojazdów na pojedynczym odcinku drogi lub zapewniać jednoczesną obsługę na 12 pasach ruchu w obu kierunkach.

Moduł pogodowy zapewnia gromadzenie informacji odnośnie prędkości i kierunku wiatru, temperatury, wilgotności powietrza, pomiaru ciśnienia atmosferycznego oraz rejestracji występowania opadów.

Kamera rejestrująca obraz w wyznaczonym punkcie, zaawansowana technologicznie, odporna na warunki atmosferyczne i zapewniająca wykonywanie do 25 klatek na sekundę, również przy pomiarach wielodobowych.

Poszczególne urządzenia wykorzystywane do pomiarów mocowane są na specjalnie zaprojektowanym maszcie, wysuwanym pneumatycznie na wysokość 10,9 m. Możliwość regulacji wysokości masztu zapewnia dokonywanie pomiarów na różnych wysokościach, zaś całkowity demontaż pozwala na bezkolizyjne przemieszczanie się pojazdu w terenie w krótkim czasie.

 

Oprogramowanie do podstawowych analiz i prezentacji wyników zapewnia  wizualizację w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasu zmierzonych sygnałów akustycznych i nie akustycznych, (sygnały ze stacji meteo, radaru do badania parametrów ruchu itp.) oraz sygnałów audio i video, z zapewnieniem synchronizacji czasowej wszystkich sygnałów. Funkcjonalność stworzonego oprogramowania pozwala na przygotowywanie natychmiastowych raportów z dokonanych pomiarów w odniesieniu do całości badania lub poszczególnych elementów składowych, tj. obrazu czy dźwięku oraz z wyszczególnieniem konkretnych pomiarów z podziałem na jednostki czasowe, natężenie ruchy czy hałasu oraz warunki pogodowe.

Specjalistyczne oprogramowanie do sporządzania map akustycznych wraz z modułem hałasu lotniczego służy do opracowania map akustycznych, dokonywania obliczeń dla hałasu przemysłowego, drogowego, lotniczego i kolejowego, wykonywanie map akustycznych równocześnie dla wszystkich  wymienionych rodzajów z wykorzystaniem wspólnych modeli terenu i ma na celu zobrazowanie pomiarów dokonanych w terenie i przedstawienie ich w różnych formach w zależności od podziału na poszczególne obszary, punkty lokalizacyjne lub cały teren objęty pomiarem.

System mobilnego monitoringu hałasu zgodny jest z obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa 2002/49/WE z dn. 25.06.2002r. Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej odnosząca się do  oceny i zarządzania  poziomem hałasu w środowisku

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007r.w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

- System Zarządzania Jakością ISO 9001

- Norma PN-ISO 17025