Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Rachunek zysków i strat za 2011 rok (w zł)

 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 14.510.870,82
B Koszty działalności operacyjnej 12.806.892,58
C Zysk (strata) ze sprzedaży 1.703.978,24
D Pozostałe przychody operacyjne 58.834,88
E Pozostałe koszty operacyjne 166.374,99
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.596.438,13
G Przychody finansowe 11.437,55
H Koszty finansowe 1.280.877,15
I Zysk z działalności gospodarczej 326.998,53
J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych /
K Zysk brutto 326.998,53
L Podatek dochodowy 55.920,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /
N Zysk netto 271.078,53