Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Rachunek zysków i strat za 2010 rok (w zł)

 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1.388.601,02
B Koszty działalności operacyjnej 1.651.957,60
C Zysk (strata) ze sprzedaży -263.356,58
D Pozostałe przychody operacyjne 86.106,07
E Pozostałe koszty operacyjne 180.712,11
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej -357.962,62
G Przychody finansowe 2.476.880,65
H Koszty finansowe 2.092.970,19
I Zysk z działalności gospodarczej 25.947,84
J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych /
K Zysk brutto 25.947,84
L Podatek dochodowy 13.757,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /
N Zysk netto 12.190,84