Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Rachunek zysków i strat za 2008 rok (w zł)

 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 23.705.765,07
B Koszty działalności operacyjnej 18.809.863,20
C Zysk ze sprzedaży 4.895.901,87
D Pozostałe przychody operacyjne 81.480,46
E Pozostałe koszty operacyjne 196.166,29
F Zysk z działalności operacyjnej 4.781.216,04
G Przychody finansowe 1.828.396,65
H Koszty finansowe 3.192.181,56
I Zysk z działalności gospodarczej 3.417.431,13
J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych /
K Zysk brutto 3.417.431,13
L Podatek dochodowy 610.747,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /
N Zysk netto 2.806.684,13