Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Rachunek zysków i strat - prognoza za 2012 rok   (w zł)

 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 11.650.486,00
B Koszty działalności operacyjnej 14.825.531,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży -3.175.045,00
D Pozostałe przychody operacyjne 60.802,00
E Pozostałe koszty operacyjne 112.215,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3.226.458,00
G Przychody finansowe 2.871.001,00
H Koszty finansowe 106.125,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej -461.582,00
J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych /
K Zysk (strata) brutto -461.582,00
L Podatek dochodowy /
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /
N Zysk (strata) netto -461.582,00