Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

BILANS - PROGNOZA ZA ROK 2012

 

AKTYWA PASYWA
A. AKTYWA TRWAŁE 3.662.020,00 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 8.281.726,00
I. Wartości niematerialne i prawne / I. Kapitał (fundusz) podstawowy 506.000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 3.653.020,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /
III. Należności długoterminowe / III. Udziały (akcje) własne /
IV. Inwestycje długoterminowe 9.000,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 8.237.308,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny /
    VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe /
    VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych /
    VIII. Zyska (strata) netto -461.582,00
    IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /
B. AKTYWA OBROTOWE 5.567.248,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 947.542,00
I. Zapasy 54.182,00 I. Rezerwy na zobowiązania /
II. Należności krótkoterminowe 334.651,00 II. Zobowiązania długoterminowe /
III. Inwestycje krótkoterminowe 5.145.583,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 947.542,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32.832,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe /
AKTYWA RAZEM 9.229.268,00 PASYWA RAZEM 9.229.268,00