Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Rachunek zysków i strat za 2009 rok (w zł)

 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7.793.324,95
B Koszty działalności operacyjnej 5.709.461,10
C Zysk ze sprzedaży 2.083.863,85
D Pozostałe przychody operacyjne 51.170,82
E Pozostałe koszty operacyjne 1.163.252,19
F Zysk z działalności operacyjnej 971.782,48
G Przychody finansowe 232.937,32
H Koszty finansowe 42.113,64
I Zysk z działalności gospodarczej 1.162.606,16
J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych /
K Zysk brutto 1.162.606,16
L Podatek dochodowy 181.947,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /
N Zysk netto 980.659,16

 

Rachunek zysków i strat za 2010 rok (w zł)

 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1.388.601,02
B Koszty działalności operacyjnej 1.651.957,60
C Zysk (strata) ze sprzedaży -263.356,58
D Pozostałe przychody operacyjne 86.106,07
E Pozostałe koszty operacyjne 180.712,11
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej -357.962,62
G Przychody finansowe 2.476.880,65
H Koszty finansowe 2.092.970,19
I Zysk z działalności gospodarczej 25.947,84
J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych /
K Zysk brutto 25.947,84
L Podatek dochodowy 6.760,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /
N Zysk netto 19.187,84